Regulamin

Pobierz jako pdf

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
POCZUJKOBIECAMOC.PL

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://poczujkobiecamoc.pl (dalej jako: „Poczujkobiecamoc.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”). Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych
dostępnych w Serwisie Internetowym. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Poczujkobiecamoc.pl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.


Zapraszamy do zapoznania się regulaminem i skorzystania z naszych usług, Zespół Poczujkobiecamoc.pl

1) O NAS

Właścicielem Serwisu Internetowego jest Sławomir Pękala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETERNITY SŁAWOMIR PĘKALA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ukryty Raj 7/6, 02-757 Warszawa; NIP: 1132082716; REGON: 524233773,, adres poczty elektronicznej: kontakt@poczujkobiecamoc.pl oraz numer telefonu: +48 695 670 568 (dalej jako: „Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

2) DEFINICJE

 1. Określeniom użytym w niniejszym dokumencie nadaje się następujące znaczenie:
  1. BILET – nośnik prawa umożliwiający jego posiadaczowi wstęp i udział w Wydarzeniu na warunkach
   określonych w opisie Biletu.
  2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Biletów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
  3. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Biletach, Wydarzeniach, nowościach i promocjach w Serwisie Internetowym.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). e. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  5. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, POCZUJKOBIECAMOC.PL – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę i dostępny pod adresem internetowym https://poczujkobiecamoc.pl .
  6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży zawierana albo zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  7. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  8. USŁUGOBIORCA, KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Serwisu Internetowego, w tym zawierająca lub zamierzająca zawrzeć Umowę Sprzedaży.
  9. USŁUGODAWCA, SPRZEDAWCA – Sławomir Pękala prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ETERNITY SŁAWOMIR PĘKALA wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Ukryty Raj 7/6, 02-757 Warszawa; NIP: 1132082716; REGON: 524233773,, adres poczty elektronicznej: kontakt@poczujkobiecamoc.pl oraz numer telefonu: +48 695 670 568.
  10. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  11. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  12. WYDARZENIE – wydarzenie, w tym wydarzenie odbywające się stacjonarnie lub webinarium, zaplanowane i zorganizowane przez Usługodawcę bądź inny podmiot trzeci w stosunku do Usługodawcy, którego dane identyfikacyjne podane zostały w opisie Wydarzenia na stronie Serwisu Internetowego.

3) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z POCZUJKOBIECAMOC.PL

 1. W ramach Serwisu Internetowego Usługodawca udostępnia informacje o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz o oferowanym asortymencie produktów i usług. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego prowadzona jest również sprzedaż Biletów na wydarzenia, na temat których publikowane są informacje w Serwisie Internetowym. Usługodawca dokłada najwyższych starań, aby prezentowane w Serwisie treści i informacje były rzetelne oraz aktualne.
 2. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niniejszym Regulaminem, zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768 pikseli; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 5. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, w szczególności wirusy komputerowe typu „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje, podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 6. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie i wykonanie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

4) KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Korzystanie z Serwisu Internetowego przez Usługobiorców jest nieodpłatne.
 3. W Serwisie Internetowym dostępne są w szczególności następujące Usługi Elektroniczne: Formularz
  Zamówienia
  oraz Newsletter.
 4. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem wybrania przez Klienta Biletu poprzez kliknięcie pola „Kup bilet” widocznego przy danym Bilecie. Zamówienie powinno być złożone w ciągu 15 minut od chwili jego rozpoczęcia – jest to czas trwania rezerwacji Biletu, po którego upływie Klient, chcąc dalej złożyć Zamówienie, obowiązany jest do ponownego wybrania Biletu i powtórzenia całego procesu składania Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola akcji albo po przejściu na stronę https://evently.pl/i dokończenie tam procesu składania Zamawiania. W Formularzu Zamówienia na stronie Serwisu Internetowego niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących zawieranej Umowy Sprzedaży: Bilet/y, rodzaj Biletu/ów, ilość Biletu/ów oraz sposób płatności.
 5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 6. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania Zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 7. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poczujkobiecamoc.pl.
 8. Na stronach Serwisu Internetowego dostępne mogą być również Usługi Elektroniczne w postaci innych, interaktywnych formularzy, które dedykowane są określonym czynnościom. Szczegółowe informacje o przeznaczeniu danego formularza, w tym o zakresie wymaganych danych oraz skutkach jego wysłania (np. nawiązanie kontaktu z Usługodawcą), wskazywane są Usługobiorcy na stronach Serwisu Internetowego, w tym przed podjęciem decyzji o wypełnieniu formularza.
 9. Usługobiorca może skorzystać z danego formularza, wypełniając go danymi wskazanymi jako obowiązkowe i zatwierdzając jego treść odpowiednio wyróżnionym polem akcji – do tej chwili istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się komunikatami i wytycznymi wyświetlanymi na stronie Serwisu Internetowego). Skorzystanie z każdego formularz dostępnego na stronie Serwisu Internetowego jest nieodpłatne, ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza przez Usługobiorcę.
 10. Wszystkie treści i dane zamieszczane przez Usługobiorców na stronach Serwisu Internetowego lub wysyłane za jego pośrednictwem powinny być rzetelne, zawierać prawdziwe informacje, a także odzwierciedlać faktyczny zamiar Usługobiorcy. Niedozwolone jest zamieszczanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Usługodawcę lub podmioty trzecie, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony internetowe, usługi i produkty.

5) WARUNKI ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedawca obowiązany jest najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży poinformować Klienta o głównych cechach Biletu i Wydarzenia, którego on dotyczy.
 2. Ceny Biletów widoczne na stronie Serwisu Internetowego są podane w złotych polskich i są kwotami brutto. O łącznej cenie z tytułu Umowy Sprzedaży Biletu wraz z należnymi podatkami, a także innymi opłatami oraz o ich wysokości (w tym jeżeli występują – opłatami za korzystanie z płatności elektronicznych lub płatności kartą płatniczą, kosztami dostarczenia Biletu itp.), Klient informowany jest każdorazowo w sposób jasny i zrozumiały w trakcie składania Zamówienia, w tym również w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.3 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu Internetowego Sprzedawcy.

6) WARUNKI PŁATNOŚCI I DOSTARCZENIA BILETU

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą rozliczanych zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu internetowego PayU.pl , imoje lub Przelewy24.pl.W przypadku złożenia Zamówienia za pośrednictwem serwisu Evently – Klient ma możliwość dokonania za pomocą płatności elektronicznych i kartą płatniczą rozliczanych zgodnie z wyborem klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://www.payu.pl/, https://www.imoje.pl/, https://www.przelewy24.pl/.
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
  1. PayU.pl – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu; kapitał zakładowy w wysokości 7 789 000,00 zł w całości opłacony; NIP: 7792308495.
  2. ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
  3. Przelewy24.pl – spółka PAYPRO SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 5 476 300,00 zł, NIP 7792369887, REGON 301345068.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 minut od chwili złożenia Zamówienia.
 4. Dostarczenie Biletu do Klienta jest nieodpłatne, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 5. Sprzedawca dostarcza Klientowi Bilet za pomocą przesyłki elektronicznej. W przypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest dostęp webinariów, Sprzedawca przesyła Klientowi w powyższy sposób dane dostępowe do webinariów.
 6. Przesyłka elektroniczna może polegać na (1) udostępnieniu Klientowi unikalnego kodu QR internetowego (adres URL) zawierającego Biletu, który Klient może zapisać w pamięci swojego urządzenia końcowego; (2) przesłaniu Klientowi na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia danych dostępowych. W tym pierwszym przypadku Sprzedawca zapewnia prawidłowość działania kodu QR do czasu zakończenia Wydarzenia..
 7. Bilet dostarczony w postaci cyfrowej przeznaczony jest do odczytania na urządzeniu elektronicznym przy pomocy odpowiedniego oprogramowania obsługującego dany format pliku.
 8. Dostarczenie Biletu do Klienta następuje niezwłocznie, nie później jednak w ciągu 1 godziny od chwili uznania rachunku bankowego lub rozliczeniowego Sprzedawcy płatnością Klienta z tytułu Zamówienia.

7) WARUNKI ORGANIZACJI I UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Wydarzenie zorganizowane były w sposób prawidłowy, rzetelny i zgodnie z obowiązującymi standardami.
 2. Sprzedawca przy organizacji Wydarzenia może posługiwać się pomocnikami oraz podwykonawcami, o których wyborze sam zadecyduje.
 3. O ile Umowa Sprzedaży nie stanowi inaczej, cena Wydarzenia uiszczona przez Klienta zawiera w sobie wyłącznie koszt organizacji Wydarzenia, z wyłączeniem kosztów transportu i noclegu Klienta. W przypadku Wydarzenia on-line, Klient obowiązany jest również ponieść we własnym zakresie koszty transmisji danych wymaganych do udziału w Wydarzeniu.
 4. Klient zawierający umowę przez zakup Biletu udziela Usługodawcy nieodpłatną oraz dobrowolną zgodę na bezpłatne utrwalanie i rozpowszechnianie jego wizerunku w materiałach promocyjnych Wydarzenia podczas trwania Wydarzenia, oraz po jego zakończeniu, w szczególności w materiałach fotograficznych i filmowych dotyczących przebiegu Wydarzenia. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności publikację na stronie internetowej https://poczujkobiecamoc.pl i mediach społecznościowych oraz w drukowanych materiałach marketingowych. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. Brak zgody uniemożliwia udział w Wydarzeniu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy wstępu na Wydarzenie Klientom:
  • nietrzeźwym, będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających albo substancji psychotropowych;
  • którzy swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla innych Klientów;
  • zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Klientów,
 6. Na Sali, w której odbywa się Wydarzenie, nie wolno spożywać posiłków.
 7. Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swoich rzeczy podczas Wydarzenia przed kradzieżą lub zagubieniem.
 8. Usługobiorcy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie, a w szczególności stosować się do zaleceń personelu obiektu, w którym odbywa się Wydarzenie.
 9. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za dokonane przez siebie zniszczenia w miejscu odbywania się Wydarzenia.
 10. Usługodawca informuje, że Usługobiorcy mogą być zobowiązani do przestrzegania regulaminów porządkowych lub innych podobnych, w miejscu, w którym odbywa się Wydarzenie.
 11. Osoby spóźnione będą mogły zająć miejsce na końcu Sali, w której odbywa się Wydarzenie.
 12. W celu otrzymania faktury VAT od sprzedaży Biletu konieczne jest wysłanie takiej informacji na adres email: kontakt@poczujkobiecamoc.pl w tytule wpisując unikalny numer Biletu, którego faktura VAT ma dotyczyć. W treści wiadomości e-mail należy podać dane do faktury.
 13. Jeżeli przed organizacją Wydarzenia nastąpi rezygnacja przez Sprzedawcę z przyczyn, za które Klient nie ponosi odpowiedzialności, albo Umowa Sprzedaży zostanie rozwiązana lub wygaśnie z przyczyn niezależnych od żadnej ze stron (w szczególności zdarzeń o charakterze siły wyższej), Klient jest uprawniony do otrzymania pełnego zwrotu zapłaconych kosztów.
 14. W przypadku niewykonania Wydarzenia w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy (np. spowodowanych wypadkami losowymi itd.), Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia organizacji Wydarzenia w innym uzgodnionym z Klientem terminie. O przewidywanych zmianach Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Klienta podany w Zamówieniu lub przesłanie wiadomości SMS pod podany numer telefonu. W przypadku nieprzyjęcia propozycji Sprzedawcy, Klient uprawniony jest do otrzymania zwrotu płatności za niezrealizowane Wydarzenie.
 15. Postanowienia niniejszego punktu 7. Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie wiążących praw ustawowych Klienta będącego konsumentem lub osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

8) KONTAKT Z POCZUJKOBIECAMOC.PL

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu Internetowego oraz poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@poczujkobiecamoc.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.

9) PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Niniejszy punkt 9. Regulaminu określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Biletów, webinariów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Serwisu Internetowego.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@poczujkobiecamoc.pl.
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową; (2) żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
 5. Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody związane z przedmiotem reklamacji. Sprzedawca może także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów, jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 7. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Sprzedawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Poniżej wskazane są dodatkowe informacje dotyczące przewidzianej przez prawo odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność usług/treści z Umową Sprzedaży. W przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej, odpowiedzialność Sprzedawcy określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.
 8. Zawarte w punktach 9.7 Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

10) PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie przez Klienta. Powyższe nie narusza praw konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt. 12) ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zmianami)
  Art.38. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; (3) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o Prawach Konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści – treści cyfrowych lub usługi cyfrowej – dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które: (1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; (2) dotyczą wyłącznie aktywności konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę; (3) zostały połączone przez przedsiębiorcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków; (4) zostały wytworzone przez konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa wyżej w pkt (1)–(3,) Sprzedawca na żądanie konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika, co nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu poprzednim. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 4. Zawarte w niniejszym punkcie 10. Regulaminu postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do Usługobiorcy lub Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11) POZASĄDOWE SPOSOBY DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów/Usługobiorców będących konsumentami
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. . Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

12) PRAWA AUTORSKIE

 1. . Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

13) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt 13. Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Klienta lub Usługobiorcę niebędącego konsumentem i jednocześnie niebędącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności usług lub treści z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę/Klienta w stosunku do Usługodawcy/Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy Sprzedaży lub niezwiązanych z Umową Sprzedaży. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

14) OPINIE

 1. Sprzedawca nie umożliwia dostępu do wystawionych przez Klientów opinii o Wydarzeniach oraz o Serwisie Internetowym.

15) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; zmiany sposobów płatności; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 2 ppkt d. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  4. W przypadku konsumentów oraz w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
   1. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie 14 ust. 2 ppkt b. Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 14 ust. 2 ppkt d. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.